Fília Sečovce

Je málo žijúcich pamätníkov v Sečovciach, ktorí by nám bližšie rozpovedali o živote v našom cirkevnom zbore v dávnejších časoch. Ale aspoň s časti, čo vieme z rozprávania našich starých rodičov a čo si my pamätáme.

Evanjelici v Sečovciach do r. 1940 po dlhé roky dochádzali peši, či na vozoch za slovom Božím do svojho matkocirkevného zboru v Pozdišovciach. Navštevovali aj Služby Božie v chráme Božom Reformovanej cirkvi, ktorý stál v Sečovciach na námestí. Počas 2. svetovej vojny bol tento kostol rozbitý. Z rozprávania našich rodičov vieme, že evanjelické deti mávali s reformovanými aj hodiny náboženstva. Po zničení reformovaného chrámu, boli služby Božie slúžené na reformovanej fare. Tá donedávna stála vedľa terajšieho Mestského úradu. Dnes je tam prístupová cesta k úradu. Keď sa budoval nový Mestský úrad na námestí Cyrila a Metóda, starú reformovanú faru asanovali a kalvínom pridelili novú budovu na Vysokej ulici. Evanjelici spolu s bratmi kalvínmi za krátky čas dokázali spojiť svoje sily aj finančné prostriedky, aby mali svoje hniezdočko, kde sa dokážu schádzať pri počúvaní slova Božieho. Spolužitie s bratmi reformovanými bolo a je stále dobré.

Po r. 1940 vznikal samostatný evanjelický zbor vo Vranove nad Topľou. Jeho duchovným bol najprv kaplán, neskôr zborový farár brat Koloman Líška. Evanjelici v Sečovciach sa stali vranovskou fíliou. Možno to bolo aj preto, že väčšina členov nášho zboru mala pôvod z Vranova a okolia. Brat farár Liška, keďže vo Vranove pôsobil 52 rokov, dochádzal aj na starú aj na novú reformovanú faru. Služby Božie boli raz mesačne. Pred Bohoslužbami boli aj detské služby, takže rodičia dochádzali spolu s deťmi skôr a mali možnosť aj kontrolovať svoje ratolesti, ako sa dokážu zapájať do života cirkvi. Náboženská výchova bola na fare, až do roku 1994. Potom, keď sa v rubrikách na vysvedčení začalo písať, že deti navštevujú náboženskú alebo etickú výchovu, našim deťom aj keď navštevovali náboženstvo, písali v škole stále iba etickú výchovu. Odvtedy je náboženstvo na školách.

Po odchode brata farára Kolomana Líšku do dôchodku, od r. 1994 do Sečoviec dochádzal brat farár Slavomír Gallo. Dochádzal 2 krát v mesiaci na Služby Božie a týždenne na náboženskú výchovu na Základnú školu na ulici Orechovej a ZŠ Komenského. V roku 2006 dochádzal krátko na Služby Božie aj brat kaplán Ján Magyar z Trebišova a v školskom roku 2005/06 aj na hodiny náboženstva na obidve základné školy.

Keďže sa zmenili spoločenské pomery, v mnohom je komplikovanejšie častejšie sa stretávať s matkocirkevným zborom vo Vranove nad Topľou. Evanjelický zbor v Trebišove je nám vzdialenosťou bližšie, preto sme požiadali členov zboru o naše prijatie do ich radov.

Manželia Nahajoví

Späť...