Vznik cirkevného zboru

Evanjelická cirkev augsburského vyznania bola v celom minulom storočí cirkvou menšinovou. Od r. 1925 boli evanjelici v trebišovskom okolí zaopatrovaní z Pozdišoviec. Bohoslužby boli 4 krát do roka. V Pozdišovciach vtedy pôsobil brat farár Krčméry. V roku 1943 vznikol v Trebišove riadny filiálny zbor s počtom asi 100 duší. Pripojil sa k Pozdišovciam ako ku matkocirkvi. Už v roku 1936 sa trebišovskí evanjelici zaoberali myšlienkou postaviť si kostol. Mali už stavebný pozemok i vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby. Tá sa ale vtedy nezačala. V roku 1956 sa opakovali snahy o výstavbu modlitebne. Tie zanikli v roku 1960, keď sa zmenili politické pomery v krajine. V tomto období (roky 1950 – 1970) sa evanjelici tajne schádzali na Bohoslužbách v rodinnom dome trebišovského kurátora brata Hrabovského. Vtedy bol pozdišovským duchovným brat konsenior Čop. Od r. 1990 až do roku 2004 sa na Bohoslužbách stretávali v ZŠ na ulici M. R. Štefánika.

Po bratovi konseniorovi Čopovi prebral službu duchovného v Pozdišovciach brat farár Pavel Plachtinský. Na sklonku jeho pôsobenia medzi trebišovskými evanjelikmi opäť ožila myšlienka stavby nového kostola. Po odchode brata Plachtinského, sa o trebišovských veriacich staral zastupujúci farár Ján Meňky z Michaloviec. V roku 1995 prijal zborový konvent uznesenie o výstavbe kostola v Trebišove. Ďalším duchovným matkocirkevného zboru v Pozdišovciach sa stal brat farár Vladimír Mako. Rok a pol pôsobila v dcérocirkvi Trebišov aj seniorálna kaplánka Alica Čekonová.

Vďaka veľkému porozumeniu MsÚ v Trebišove bol evanjelikom pridelený pozemok vo výmere 2 114 m2 v strede mesta a dňa 21. 6. 1997 brat generálny biskup Július Filo posvätil základný kameň budúceho evanjelického chrámu Božieho v Trebišove. Trvalo 6 rokov, kým sa začala stavba.

V januári 2002 vznikol v Trebišove samostatný misijný cirkevný zbor ECAV. Administrátorom zboru sa stal brat senior Slavomír Gallo a prvou duchovnou pracovníčkou seniorálna kaplánka Renáta Degúlová. Po nej v septembri 2003 do duchovnej služby nastúpila sestra Darina Marková. V roku 2005 bol za duchovného v zbore menovaný brat Ján Magyar. Od septembra 2007 má cirkevný zbor v Trebišove prvého voleného farára. Je ním Marek Semko. Náš cirkevný zbor je dnes už riadnym cirkevným zborom ECAV na Slovensku s počtom 266 registrovaných členov.

Späť...