Vznik cirkevného zboru

Evanjelická cirkev augsburského vyznania bola v celom minulom storočí cirkvou menšinovou. Od r. 1925 boli evanjelici v trebišovskom okolí zaopatrovaní z Pozdišoviec. Bohoslužby boli 4 krát do roka. V Pozdišovciach vtedy pôsobil brat farár Krčméry.

Viac...

Stavba zborového areálu

Stavba sa začala výkopovými prácami dňa 18. júna 2003. Bola rozdelená na tri etapy.

Viac...

Fília Sečovce

Je málo žijúcich pamätníkov v Sečovciach, ktorí by nám bližšie rozpovedali o živote v našom cirkevnom zbore v dávnejších časoch. Ale aspoň s časti, čo vieme z rozprávania našich starých rodičov a čo si my pamätáme.

Viac...

Zborové presbyterstvo

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Marek Semko, zborový farár od roku 2007
Ing. Milan Žiaran, zborový dozorca od roku 2014

Viac...

Štatút evanjelického a. v. cirkevného zboru v Trebišove

My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku z cirkevného zboru v Trebišove ...

Viac...